logo novi      logo novi 2

ustanovljeni

 

Predstavitev revizijske družbe Revidicom, d. o. o.

Revidicom, revizijska družba, d. o. o., je bila ustanovljena leta 1996. Njen ustanovitelj in direktor družbe je dr. Stanko Čokelc.  Merila kakovosti revidiranja računovodskih izkazov in zadovoljstvo naročnikov so sčasoma zahtevali postopno širjenje revizijske družbe. Tako smo danes revizijska družba z zaposlenim pooblaščenim revizorjem, tremi pooblaščenimi revizorkami, ter dvema pomočnicama v reviziji od katerih se Eva Čokelc, mag. ekon. in posl.ved., pri Slovenskem inštitutu za revizijo izobražuje za pooblaščeno revizorko, kar nas uvršča med srednje revizijske družbe v Sloveniji, s primerno usposobljenim kadrom za revidiranje računovodskih izkazov.


Kakovost

Kakovost strokovnega dela je v naši revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov naš najpomembnejši vidik prav kakovost. Merimo jo z izsledki nadzora Slovenskega inštituta za revizijo ter večletnim sodelovanjem z našimi naročniki. Od ustanovitve revizijske družbe leta 1996 do danes smo tako imeli štiri nadzore, in sicer leta 2000, 2006, 2012 in 2015. Pri vseh pregledih nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti, kar pomeni, da zaposleni spoštujemo kodeks etike zunanjih revizorjev ter strokovna in zakonska pravila revidiranja. V zvezi z našo družbo do sedaj še ni bil uveden sodni postopek ali postopek izrednega nadzora Slovenskega inštituta za revizijo glede ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podaje našega mnenja.
Drugi vidik kakovosti so dobri medsebojni odnosi znotraj revizijske družbe in z našimi naročniki, pri čemer stremimo k dolgoročnemu sodelovanju; tretji vidik kakovosti pa je odzivnost na potrebe naših naročnikov; pri tem je naše vodilo biti odziven, ko problemi nastanejo in ne šele takrat, ko je že prepozno.


Strokovnost

Pri nas se ukvarjamo tudi s strokovnim in znanstvenim raziskovanjem. Rezultat tega dela so številni objavljeni strokovni in znanstveni članki, leta  2013 je v založbi Lex Localis izdana knjiga Davčno svetovanje. Druga knjiga, Davčna morala in davčne utaje, je bila izdana v začetku leta 2016, v zbirki srebrna knjiga pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Opravljamo tudi revizije računovodskih izkazov podjetij, katerih matične družbe so iz drugih držav EU. Te revizije vključujejo preverjanje poročevalskih paketov za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ter poročanje revizorjem matičnih družb.

Dva izmed zaposlenih sta tudi državna notranja revizorja.

Področje delovanja

Ukvarjamo se z revizijo računovodskih izkazov pri gospodarskih družbah iz proizvodnje, v kmetijstvu in gozdarstvu, v družbah, ki se ukvarjajo s storitvami, v javnih podjetjih in stanovanjskih skladih.
Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljamo tudi notranje revizije v javnih zavodih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in zdravstva.