logo novi      logo novi 2

ustanovljeni

 

Že 16 let opravljamo notranje revizije v dijaških domovih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih starejših občanov, lekarnah in drugih javnih zavodih.

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 2.086.000 evrov dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat vsaka 3 leta, če pa proračun presega omenjeni znesek, pa vsako leto.

Zavezanci za notranjo revizijo imajo obveze, ki izhajajo iz Usmeritev za državno notranje revidiranje in so stopile v veljavo s  01.10.2017:

predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika mora na osnovi predhodne odobritve organa nadzora sprejeti sklep, da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja;

navedena odločitev predstojnika predstavlja podlago za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za oddajo storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu;

zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja je zadolžen za pripravo predloga letnega načrta notranje revizije. Na osnovi predhodnega revizijskega ocenjevanja tveganj in vhodnih  informacij s strani poslovodstva in organa nadzora proračunskega uporabnika izvajalec izdela predlog letnega načrta notranje revizije;

s predlogom letnega načrta se mora pred dokončno odobritvijo poslovodstva seznaniti organ nadzora, da poda morebitne predloge k načrtu;

zunanji izvajalec notranje revizije letni načrt notranje revizije usklajuje s predstojnikom oziroma poslovodnim organom in z organom nadzora, ki jih pregledata in za prihodnje obdobje odobrita najkasneje do roka, ki je za potrditev načrtov notranje revizije določen v pogodbi o notranjem revidiranju (Stališče Urada za nadzor proračuna, št. 0601-8/2014/44, december 2017);

zunanji izvajalec mora v skladu z Usmeritvami do konca februarja prihodnjega leta pripraviti letno poročilo notranjega revidiranja za tekoče leto ter ga posredovati predstojniku in organu nadzora  proračunskega uporabnika, ter  z njegovo vsebino seznani tudi Urad RS za nadzor proračuna.